အသိပညာပေးခြင်း

ကယားပြည်လူ့အခွင့်အရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကွန်ယက် သည် ဒေသခံလူထုများ ၄င်းတို့၏အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် အသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာစွမ်းရည်များမြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်သည်။

အသိပညာပေးခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်း -မြေယာဥပဒေ၊ မြေလွတ်မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဥပဒေ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကြီးများ၏သက်ရောက်မှုများ၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအခွင့်အရေး (UNDRIP/FPIC/ILO-160)၊ သတ္တုဥပဒေ၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသားမြေအသုံးချမှုမူဝါဒ၊ မြေနှင့်အရင်း အမြစ်ဆိုင်ရာကာကွယ်ခြင်းဖြစ်စဉ်၊ ရိုးရာဓလေ့မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်စဉ်၊ သစ်တောဥပဒေ၊ REDD၊

 

ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်း – GPS မြေပုံပြုလုပ်ခြင်း၊ Open Tenure၊ ဗီဒီယိုပြုလုပ်ခြင်း