ကျွန်ုပ်တို့အားတွန်းအားပေးသောအရာများ

တို့၏ယုံကြည်ချက်
KEAN အဖွဲ့ဝင်ဝန်ထမ်းများသည် လူ့အခွင့်အရေး၊ လူမူတရားမျတမူ၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာဖြင့်အသက်ရှင်နေ ထိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတရားမျှတမှု စသည့်ယုံကြည်ချက်များဖြင့် အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်သည်။ KEAN အား လုပ်ငန်းများ လမ်းညွန်ပြန်ရန်အတွက် မျော်မှန်းချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်များနှင့်အတူ ဦတည်ချက်များ သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် ဤယုံကြည်တန်ဖိုးထားမှုများက ဦးဆောင်စေခဲ့သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးတည်လုပ်ဆောင်သောကဏ္ဍများ

  • ဒေသခံမြေယာအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
  • ဒေသခံ သတ္တုအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
  • ဒေသခံများ၏ အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမူနှင့် အခွင့်အရေးရရှိရန် ကူညီခြင်း
  • အကြီးစားဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ၏ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု မှကာကွယ်ခြင်း

မျော်မှန်းချက်

ကယားပြည်နယ်ရှိဒေသခံပြည်သူများ လူ့အခွင့်အရေး၊ လူမှုတရားမျတမှုနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာဖြင့် ၄င်းတို့၏ လူမှုဝန်းကျင်တွင် အသက်ရှင်နေထိုင်သွားနိုင်ရန်။

ရည်မှန်းချက်

KEAN သည် လူ့အခွင့်အရေးနှင့်သဘာဝဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးလုပ်ငန်းများလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသော အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကယားပြည်နယ်ရှိဒေသခံများ လူ့အခွင့်အရေးခံစားရရှိနိုင်ရန်၊ လူမှုတရားမျှတမှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော သဘာဝဝန်းကျင်များရရှိနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဤမျော်မှန်းချက်များ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် KEAN သည် ဒေသခံပြည်သူများအားမိမိတို့အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်စွမ်းဆောင် ရည်မြှင့်တင်ခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့်သဘာဝဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုမျာကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အချက်အလက်များကောက်ယူခြင်း၊ ဒေသခံများနှင့် အတူတစ်ကွပူးပေါင်း၍ ဒေသခံများ၏ အခွင့်အရေးတိုးတက် ကောင်းမွန်စေရေးတို့အတွက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းများကိုလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။