အလှူရှင်များ

ကယားပြည်လူ့အခွင့်အရေး နှင့် သဘာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကွန်ယက်မှ မိမိတို့ အား ကူညီထောက်ပ့ံပေး သော အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကို အတူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ၄င်းတို့အားဖြင့် မဟုတ်လျှင် KEAN ၏လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်နိုင် မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် KEAN အနေဖြင့် မိမိတို့အား ကူညီပံ့ပိုးပေးသော အလှူရှင် အဖွဲ့အစည်း နှင့် မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများပေါ် အမှတ်တံဆိပ်များ နှင့် LINKS များကို အောက်တွင် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။