မှတ်တမ်းတင်ခြင်း

KEAN သည် မြေသိမ်းခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း၏သက်ရောက်မှုများ၊ ရိုးရာဓလေ့မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ သတ္တုတူးဖော်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ဒေသခံများ၏သဘာဝအရင်းအမြစ်အကြောင်းအရာများကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန်အတွက် အချက်အလက်ကောက်ယူခြင်းများကိုပြုလုပ်သည်။

 

GPS မြေပုံပြုလုပ်ခြင်း၊ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်း

 


ကျွန်ပ်တို့၏ ရိုးရာဓလေ့မြေယာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အစီရင်ခံစာ

(English) (မြန်မာ)

တိတ်ဆိတ်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါနေသော လူ့အခွင့်အရေးနင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ အစီရင်ခံစာ

(English Version) (မြန်မာ)

သဘာဝအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်


ရိုးရာဓလေ့မြေယာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်