ကၽြန္ုပ္တို႔အားတြန္းအားေပးေသာအရာမ်ား

တို႔၏ယုံၾကည္ခ်က္
KEAN အဖြဲ႕ဝင္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူမူတရားမ်တမူ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္အသက္ရွင္ေန ထိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာတရားမၽွတမွု စသည့္ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္သည္။ KEAN အား လုပ္ငန္းမ်ား လမ္းညြန္ျပန္ရန္အတြက္ ေမ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ဦတည္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ဤယုံၾကည္တန္ဖိုးထားမွုမ်ားက ဦးေဆာင္ေစခဲ့သည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေသာက႑မ်ား

  • ေဒသခံေျမယာအခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
  • ေဒသခံ သတၱဳအခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
  • ေဒသခံမ်ား၏ အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမူႏွင့္ အခြင့္အေရးရရွိရန္ ကူညီျခင္း
  • အႀကီးစားဖြံ့ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မွု မွကာကြယ္ျခင္း

ေမ်ာ္မွန္းခ်က္

ကယားျပည္နယ္ရွိေဒသခံျပည္သူမ်ား လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူမွုတရားမ်တမွုႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ လူမွုဝန္းက်င္တြင္ အသက္ရွင္ေနထိုင္သြားနိုင္ရန္။

ရည္မွန္းခ်က္

KEAN သည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးလုပ္ငန္းမ်ားလွုပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနေသာ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကယားျပည္နယ္ရွိေဒသခံမ်ား လူ႔အခြင့္အေရးခံစားရရွိနိုင္ရန္၊ လူမွုတရားမၽွတမွုႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သဘာဝဝန္းက်င္မ်ားရရွိနိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ဤေမ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ရရွိနိုင္ရန္အတြက္ KEAN သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားမိမိတို႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္နိုင္ရန္အတြက္စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွုမ်ာကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အတူတစ္ကြပူးေပါင္း၍ ေဒသခံမ်ား၏ အခြင့္အေရးတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစေရးတို႔အတြက္စည္း႐ုံးလွုံ႔ေဆာ္ျခင္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။