စည္း႐ုံးလွုံ႔ေဆာ္ျခင္း

KEAN သည္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရး

 

ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝး |ဖိုရမ္ | မီဒီယာ | အစည္းအေဝး | လက္ကမ္းစာေစာင္ျဖန္႔ေဝျခင္း | ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း | ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း | အစီရင္ခံစာ

 


ကယားျပည္နယ္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဖိုရမ္


ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္အခြင့္အေရး


ကရင္နီ(ကယား)ျပည္နယ္အတြင္း လ်ိွဳ႕ဝွက္ဝင္ေရာက္လာေသာနမ့္တဘက္ေရကာတာစီမံကိန္း” ဆိုင္ရာ သုေတသန ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားခ်ျပရွင္းလင္းျခင္း