သတၱဳက႑

ေယဘုယ်အျမင္

ကယားျပည္နယ္သတၱဳတူးေဖာ္မွုကို ၾကည့္မည္ဆိုလၽွင္ ေနရာေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္မွု လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထိုတူးေဖာ္စမ္းသပ္တိုင္းတာေနသည့္ သတၱဳ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ခဲမျဖဴ / အၿဖိဳက္နက္ / ခေနာက္စိမ္း / ဂလီနာခဲသတၱဳ / ထုံးေက်ာက္ / ေၾကးနီ မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအျပင္ ဒီေမာဆိုျမဳိ့နယ္ / ဝါေသာခိုေက်းရြာအနီးတြင္ လည္း ေက်ာက္မီးေသြး ကိုပါ တူေဖာ္ထုတ္လုပ္ရန္ လည္း လၽွာထားသည္ကို ေတြ႕ ျမင္ေနရသည္။ ခဲမျဖဴ / အၿဖိဳက္နက္ ကိုမူ ေမာ္ခ်ီးေဒသတြင္ အမ်ားဆုံး တူးေဖာ္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ခေနာက္စိမ္းတူးေဖာ္မွုကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ / လြိဳင္လင္ေလးေဒသ ဖက္တြင္ ပိုမို စမ္းသပ္တိုင္းတာ တူးေဖာ္ေနသည္ကို လည္းေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ဂလီနာခဲ ႏွင့္ ထုံးေက်ာက္ စမ္းသပ္တိုင္းတာမွုမ်ားလည္းရွိသည္။ ကယားျပည္နယ္ ဖားေဆာင္ၿမိဳ႕နယ္ / ေမာ္ခ်ီးေဒသရွိ ေမာ္ခ်ီသတၱဳတြင္း စီမံကိန္းကို ၾကည့္မည္ဆိုလ်င္ နိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြ ရရွိရန္အတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္း မွ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ေသာ သတၱဳတြင္း ႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည္ မွာ ျငင္း ဆို၍မရနိုင္ေပ။ ထိုအျပင္ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ အျခားေသာ တူးေဖာ္မွုမ်ားသည္လည္း နိုင္ငံေတာ္ အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္မွု မ်ားကို ၾကည့္မည့္ဆိုလ်င္ ျပည္ေထာင္စု ဗဟိုအစိုးရမွ ခ်ဳပ္ကိုင္းထားသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။

 

ျပႆနာ

ကယားျပည္နယ္၏ သတၱဳတူးေဖာ္မွုျပႆနာကို ၾကည့္မည့္ဆိုလၽွင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေနသည့္ ကုမၼဏီ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ာကို လုပ္ကိုင္ေနေသာသူမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို သိျမင္ေနရပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ေနာက္ကြယ္တြင္ နိုင္ငံျခားကုမၼဏီႏွင့္ျပည္တြင္းကုမၼဏီသြယ္ဝွိုက္ျဖစ္ေစတိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ ကူညီေထာက္ပံ့ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လည္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို လည္းေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ထိုအျပင္အစိုးရမွလည္း ၄င္းတို႔ကို ကာကြယ္ထားသည္ကိုလည္းေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ကယားျပည္နယ္ကို ၾကည့္မည့္ဆိုလ်င္ အာဏာရွိေသာ လူတန္းစားႏွင့္ေငြေၾကးရွိေသာ လူတန္းစားမ်ား ပူေပါင္းကာ ကယားျပည္နယ္၏ သတၱဳထုတ္လုပ္မွု က႑ကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ျပႆနာ မ်ားေပၚ ေပါက္လာပါက ေဒသခံ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား သည္ ေရငုံႏုတ္ပိတ္ကာ မေျပာရဲမဆိုရဲေသာ အေနအထားတြင္ရွိေနသည္ကို သိျမင္ေနရပါသည္။ ကယားျပည္နယ္ သတၱဳေဈးႏွုန္း ျပႆနာေၾကာင့္ တရားမဝင္ သတၱဳေရာင္းဝယ္ေနမွုမ်ားလည္းရွိေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ အစိုးရ အေနျဖင့္ လည္း သတၱဳ လုပ္ကြက္မ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ေပးသည့္ အခါတြင္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား သေဘာတူညီမွု မ်ားကို ေမးျမန္းျခင္း မရွိဘဲ ေလၽွာက္ထားေသာ ကုမၼဏီ မ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ား အလြယ္တကူ ခ်ေပးသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ဤသည္မွာ ဌာေနတိုင္းရင္းသား တို႔အတြက္မ်ားစြာ စိန္ေခၚမွု အခက္အခဲ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

 

ေျဖရွင္းနည္း

အစိုးရ အေနျဖင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မွု ကို လုပ္ ေဆာင္ေတာ့မည္ဆိုလၽွင္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မည့္ ေဒသတြင္ရွိေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကို ရယူၿပီးမွသာ သတၱဳတူးေဖာ္ စမ္းသပ္တိုင္းတာ ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ အစိုးရ ျဖစ္ေစ ကုမၼဏီ ျဖစ္ေစ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မွု မျပဳလုပ္မီ အခ်ိန္ျဖစ္ေစ သတၱဳထုတ္လုပ္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေစ တာဝန္ယူမွု ႏွင့္ တာဝန္ခံမွု ပြင့္လင္းျမင္သာမွု အပိုင္းတြင္ျဖစ္ေစ အျပည္အဝ တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သတၱဳေဈးႏွုန္းမ်ားကို လည္း ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေဒသခံတို႔မွ သေဘာတူလက္ခံေသာ ညီမၽွေသာ သတၱဳေဈးႏွုန္း / ေဈးကြက္ကို အစိုးရ အေနႏွင့္ အစိုးရ တာဝန္တစ္ရပ္ဟု ခံယူကာ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ အစိုးရ အေနႏွင့္ လည္း ေဒသခံ ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား သိသင့္သိထိုက္ေသာ သတၱဳဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား အသိပညာမ်ားကို သတၱဳက႑ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျပည္နယ္ေဒသခံလူမွုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္သည္။


တိတ္ဆိတ္စြာဆက္လက္ျဖစ္ပ​ေၚန​ေသ​ော လူ႔အခြင့္အရ​ေးနင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အခြင့္အရ​ေးခ်ိဳးဖ​ောက္မူမ်ား