မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

KEAN သည္ ေျမသိမ္းျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၏သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ႐ိုးရာဓေလ့ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ေဒသခံမ်ား၏သဘာဝအရင္းအျမစ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္သည္။

 

GPS ေျမပုံျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း

 


ကြၽန္ပ္တို႔၏ ႐ိုးရာဓေလ့ေျမယာ စီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္ အစီရင္ခံစာ

(English) (ျမန္မာ)

တိတ္ဆိတ္ဆက္လက္ျဖစ္ေပါေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးနင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အစီရင္ခံစာ

(English Version) (ျမန္မာ)

သဘာဝအရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္


႐ိုးရာဓေလ့ေျမယာ စီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္