ကၽြန္ုပ္တို႔၏အေၾကာင္း

Picture

ကယားျပည္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကြန္ယက္ဖြဲ႕စည္းျခင္း

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအေရးကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရိွ Earthrights School Burma (Myanmar) ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားမွ ကယားျပည္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကြန္ယက္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ (၁၅)ရက္ေန႔
Picture

၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာအသိပညာေပးျခင္း

ကယားျပည္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကြန္ယက္သည္ ေဒသခံေက်းရြာအဆင့္တြင္ ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒပါအဓိကအခန္းႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေဒသခံအေပၚ ယင္းဥပေဒ၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဝမ်ွျခင္းႏွင့္အသိပညာေပးျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စတင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၃)ရက္ေန႔
Picture

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား စတင္ေကာက္ခံျခင္း။

ေျေေကယားျပည္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကြန္ယက္သည္ ေဒသခံအဆင့္တြင္ ေျမယာအသုံးခ်မႈႏွင့္သတၳဳလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ခံျခင္းကို စတင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ (၁၇) ရက္ေန႔
Picture

ကမာၻ႔ပတ္ဝန္းက်င္ေန႔ စည္းရုံးလႈပ္ေဆာ္ျခင္း။

ကယားျပည္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကြန္ယက္သည္ ေဒသခံလူထုမ်ားအတြက္ ကမာၻ႔ပတ္ဝန္းက်င္ေန႔ဆိုင္ရာ စည္းရုံးလႈပ္ေဆာ္မႈအခမ္းအနားကို ကယားျပည္နယ္၊ ဒီးေမာ့ဆိုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၅) ရက္ေန႔
Picture

ကယားျပည္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကြန္ယက္၏ ပထမဦးဆုံးေသာအစီရင္ခံစာကို ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း။

ကယားျပည္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကြန္ယက္၏ ပထမဦးဆုံးေသာအစီရင္ခံစာျဖစ္သည့္ "ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ရိုးရာဓေလ့ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္" ကို လိြဳင္ေကာ္ႏွင့္ရန္ကုန္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္အတူ ယင္းအစီရင္ခံစာကို ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၁) ရက္ေန႔
Picture

လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ စည္းရုံးလႈပ္ေဆာ္မႈအခမ္းအနား

ကယားျပည္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကြန္ယက္သည္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းတြင္ အျခားေသာလူမႈ႔အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ေန႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၁၀)ရက္ေန႔
Picture

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဖိုရမ္ျပဳလုပ္ျခင္း

ကယားျပည္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကြန္ယက္သည္ ဒီးေမာ့ဆိုျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဖိုရမ္ကို က်င္းပခဲ့သည္။ ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမႈ႕အသင္းအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ (၅) ရက္ေန႔